Złożenie wniosku o ZRiD

W dniu 17.07.2023 r. Wykonawca złożył do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej na budowę:

 1. Drogi ekspresowej S19 Radzyń Podlaski – Kock. Początek odcinka w km lokalnym 0+192,39, koniec w km lokalnym 18+329,05.
 2. Węzłów drogowych: „Radzyń Podlaski Południe” oraz „Borki”.
 3. Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): „Paszki” oraz „Sitno”.
 4. Innych dróg publicznych niż droga ekspresowa, w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości.
 5. Przejazdów awaryjnych, wjazdów awaryjnych, placów do zawracania, zjazdów indywidualnych, zjazdów publicznych, zatok autobusowych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych.
 6. Obiektów Inżynierskich.
 7. Systemu Odwodnienia Terenu.
 8. Urządzeń Ochrony Środowiska.
 9. Infrastruktury dla potrzeb obiektów związanych z drogą ekspresową.
 10. Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury.
 11. Rozbiórka: elementów dróg, przepustów, budynków mieszkalnych i gospodarczych, obiektów inżynierskich i innych niezbędnych do realizacji inwestycji.
 12. Oświetlenia drogowego.
 13. Oznakowania pionowego oraz poziomego.