Zakres robót

W ramach budowy S19 Białystok – Lubartów na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy) o długości 18,136 km powstanie

 • budowa węzłów drogowych:
  – węzeł Radzyń Podlaski Południe;
  – węzeł Borki,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP):
  – MOP Paszki – kat. I, strona lewa ok. 6+642;
  – MOP Sitno – kat. I, strona prawa ok. 8+319,
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowa dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,
 • budowa obiektów inżynierskich: 7 wiaduktów, 2 kładki dla pieszych, 2 przejść dla zwierząt,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno– naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z
  urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego.

Podstawowe dane techniczne:

 • Przekrój drogi: 2×2
 • Liczba i szerokość pasów ruchu: 2x2x3,5m
 • Szerokość pasów awaryjnych: 2,5m
 • Szerokość pasa dzielącego: minimum 5m
 • Szerokość poboczy: 0,75m lub większa
 • Kategoria ruchu: KR6
 • Ilość węzłów: 2
 • Nazwy węzłów: Węzeł Radzyń Podlaski Południe oraz Węzeł Borki
 • Ilość MOP-ów Kategorii I: 2 – MOP Paszki oraz MOP Sitno
 • Ilość obwodów utrzymania: 0

Ogólne informacje o kontrakcie

Nazwa Kontraktu: Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej:

S19 na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy) długości ok. 18,136 km na odcinku od km 0+193 do km 18+329.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

1) budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Radzyń Podlaski – Kock (początek obwodnicy) długości ok. 18,136 km od km 0+193 do km 18+329,

2) budowę drogi krajowej DK63 w nowym śladzie długości ok. 3,065 km,

3) węzły drogowe: 
– węzeł Radzyń Podlaski Południe na przecięciu z drogą krajową nr 63,
– węzeł Borki na przecięciu z drogami powiatowymi nr 1218L i 1250L,

4) Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP):
– MOP Paszki rodzaju I, strona lewa km ok. 6+642;
– MOP Sitno rodzaju I, strona prawa km ok. 8+319;

5) Obwody Drogowe (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi: nie dotyczy;

6) przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,

7) budowę dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości,

8) budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej,

9) budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

10) w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie [6],

11) przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

12) utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,

13) obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

14) system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

15) urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,

16) infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

17) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

18) wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów i innych,

19) sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

20) oświetlenie drogowe,

21) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

22) oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,

23) po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

24) wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

25) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

26) wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

27) System Zarządzania Ruchem,

28) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:

– właściwości gruntów, skał i materiałów;

– przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża);

– wartości granicznych odkształceń;

– wymagań określonych w polskich normach.

29) Wykonawca wykona rozbiórkę istniejącego korpusu drogowego,

29a) rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych grubości nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej w odniesieniu do niwelety z Projektu Budowlanego oraz zastanych właściwości odkrytych warstw,

29b) rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana w sposób selektywny, umożliwiający dalsze zastosowanie powstałego materiału wg ppkt. 28d),

29c) powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogi krajowej nr 19 stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z subklauzulą 7.9), wartość którego należy uwzględnić w ofercie,

29d) w celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogi krajowej nr 19 zaleca się w pierwszej kolejności jego zastosowanie w mieszankach mineralno-asfaltowych i mieszankach niezwiązanych wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami lub zaakceptowanymi rozwiązaniami projektu indywidualnego.

30) Wykonawca wykona rozbiórkę wskazanych obiektów

30a) rozbiórka obiektów musi zostać dokonana w sposób selektywny, w maksymalnym stopniu umożliwiającym dalsze zastosowanie powstałego materiału,

30b) powstały materiał z rozbiórki istniejących obiektów stanowi własność Wykonawcy (zgodnie z subklauzulą 7.9), wartość którego należy uwzględnić w ofercie,

30c) w celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki obiektów zaleca się jego zastosowanie zgodnie z obowiązującymi WWiORB.

31) pisemnie uzgodnić między Wykonawcami rozwiązania projektowe na styku sąsiadujących zadań. Uwzględnić, iż na granicach styków sąsiadujących odcinków muszą być zachowane elementy geometrii z udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej tj. rzędne, pochylenia podłużne i poprzeczne. Zamawiający dopuści jednak inne rozwiązanie uzgodnione z Wykonawcą sąsiedniego odcinka, ale nie będzie ono powodować zmiany ceny kontraktowej. Szczegóły styku odcinków powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Ponadto:

– wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, w tym w szczególności roboty i niezbędne opracowania projektowe, uzgodnienia, zezwolenia na etap samodzielnego funkcjonowania odcinka do czasu wybudowania odcinków sąsiednich;

– wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do już zrealizowanego odcinka sąsiedniego wraz ze zmianą organizacji ruchu na tym odcinku, w tym demontaż czasowych elementów brd i innych elementów zabezpieczających jak np. pryzmy piasku (dotyczy sytuacji w której odcinek sąsiedni został oddany do ruchu i funkcjonuje już samodzielnie);

– projektowany odcinek drogi S19 należy skoordynować w zakresie wzajemnego powiązania elementów drogi głównej oraz dowiązania projektowanego układu dróg obsługujących, infrastruktury technicznej itp. do układu drogowego, infrastruktury technicznej itp. zaprojektowanych w ramach budowy sąsiednich odcinków;

 – początkowy odcinek drogi ekspresowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury należy zaprojektować i wykonać w ścisłej koordynacji z Wykonawcą (dokumentacji projektowej i robót budowlanych) sąsiedniego odcinka drogi ekspresowej S19, tj.: odcinka Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (węzeł “Radzyń Podlaski Północ” z węzłem), który zostanie wyłoniony w drodze odrębnego postępowania przetargowego;

– końcowy odcinek drogi ekspresowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury należy zaprojektować i wykonać w ścisłej koordynacji z Wykonawcą (dokumentacji projektowej i robót budowlanych) sąsiedniego odcinka drogi ekspresowej S19, tj.: odcinka Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni), który zostanie wyłoniony w drodze odrębnego postępowania przetargowego.

Wykonanie połączenia początkowego i końcowego odcinka drogi ekspresowej z odcinkiem sąsiednim (i związane z tym ew. zastosowanie tymczasowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu) należy zrealizować z uwzględnieniem stopnia zaawansowania robót budowlanych prowadzonych na sąsiednim odcinku. W ramach koordynacji i współdziałania Wykonawcy sąsiednich odcinków zobowiązani są, w zakresie posiadanych możliwości, do ujednolicenia i typizacji rozwiązań projektowych oraz stosowanych materiałów budowlanych na styku odcinków (w zakresie np. ekranów akustycznych, urządzeń brd, oświetlenia drogowego, itp.). W odniesieniu do opracowań środowiskowych Wykonawcy zobowiązani są do skorelowania zasięgów przewidywanych oddziaływań na granicy odcinków, parametrów urządzeń ochrony środowiska (np. wysokości ekranów akustycznych, itp.) , jak również do uwzględnienia w cenie oferty konieczności przyjęcia części wód opadowych ze zlewni odcinka sąsiedniego, w tym wód ujętych w system odwodnienia, kanalizacji, melioracji na sąsiednim odcinku. Jeżeli Wykonawcy poszczególnych odcinków drogi ekspresowej nie uzgodnią wspólnych rozwiązań na styku opracowań, to obowiązywać będą rozwiązania wskazane przez Zamawiającego zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koszty ich wykonania będą uważane jako uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

32) przełożenie lub przebudowę koryt rzek i cieków w zakresie uzgodnionym z ich administratorem/zarządcą i zaakceptowanym przez RDOŚ,

33) zabezpieczenie skarp wykopów i nasypów,

34) wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji robót, w tym m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych wraz z obiektami tymczasowymi, dróg objazdowych o standardzie min. zajętej drogi lub ulicy, zaplecza budowy, itp.),

35) przeniesienie obiektów sakralnych (takich jak kapliczki, krzyże itp.) i przeprowadzenie zabezpieczających prac konserwatorskich,

36) przeprowadzenie badań, o których mowa w § 6 ÷ 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych badań (wraz z nakładem egzemplarzy ww. dokumentacji).